Thông tin về gia sư Phạm Đại Dương

Họ và tên: Phạm Đại Dương

Dạy các môn: Toán, Lý.

Dạy các lớp: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật.