Thông tin về gia sư Đào Khả Hoàng

Họ và tên: Đào Khả Hoàng

Dạy các môn: Toán, Lý, Hóa.

Dạy các lớp: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10.

Các thứ: Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật.