Thông tin về gia sư Hoàng Thùy Linh

Họ và tên: Hoàng Thùy Linh

Dạy các môn: Văn, Tiếng Anh, Sử, Địa.

Dạy các lớp: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 4.