Thông tin về gia sư Phạm Hải Hưng

Họ và tên: Phạm Hải Hưng

Dạy các môn: Toán.

Dạy các lớp: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, LT ĐH-CĐ.

Các thứ: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5.