Thông tin về gia sư Trịnh Thu Thủy

Họ và tên: Trịnh Thu Thủy

Dạy các môn: Toán, Lý, Tiếng Anh, Sinh.

Dạy các lớp: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4.