Thông tin về gia sư Nguyễn Thuỳ Linh

Họ và tên: Nguyễn Thuỳ Linh

Dạy các môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng việt, Luyện chữ.

Dạy các lớp: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật.