Thông tin về gia sư Nguyễn thị thu hương

Họ và tên: Nguyễn thị thu hương

Dạy các môn: Tiếng Anh.

Dạy các lớp: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật.