Thông tin về gia sư Hoàng Thị Hải Yến

Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến

Dạy các môn: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4.

Dạy các lớp: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7.