Thông tin về gia sư NGUYỄN CHÍ ĐIỆP

Họ và tên: NGUYỄN CHÍ ĐIỆP

Dạy các môn: Văn.

Dạy các lớp: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, LT ĐH-CĐ.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật.