Thông tin về gia sư Phạm Như Ngọc

Họ và tên: Phạm Như Ngọc

Dạy các môn: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4.

Dạy các lớp: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4.

Các thứ: Thứ 2, Thứ 6, Thứ 7.