Danh sách gia sư hiện có

Nguyễn Thị Liên Sinh vien

Nguyễn Thị Liên

Dạy lớp: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 3, Lớp...

Môn: Toán, Văn.

190.000 đ/buổi
Phạm Quốc Long Sinh vien

Phạm Quốc Long

Dạy lớp: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 3, Lớp...

Môn: Toán, Văn.

250.000 đ/buổi
Hoàng Thu Hải Sinh vien

Hoàng Thu Hải

Dạy lớp: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 3, Lớp...

Môn: Toán, Văn.

200.000 đ/buổi
Hoàng Trung Hải Sinh viên

Hoàng Trung Hải

Dạy lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4...

Môn: Toán, Lý, Hóa.

200,000 đ/buổi
Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên

Nguyễn Ngọc Anh

Dạy lớp: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp...

Môn: Toán, Lý, Hóa.

200,000 đ/buổi